1. Inleiding
De John Blankenstein Foundation (JBF) verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. De JBF volgt nauwgezet alle wettelijke bepalingen als het gaat om privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We doen er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de AVG, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. De JBF handelt binnen de kaders van de wet.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.
Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over: godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras.

3. Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Soms is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u een dienst of product te kunnen bieden die u van ons vraagt of afneemt. We vragen u dan eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen. De ten behoeve van deze dienst of product verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van deze dienst of product.

4. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
De JBF is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
Persoonsgegevens worden gebruikt voor het goed uitvoeren van onze taken als ANBI ten behoeve van het behalen van onze doelstellingen.

6. Voor welke doelen gebruiken we u gegevens?
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
·De JBF gebruikt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting.
·Telefonisch contact/correspondentie/klachtenbehandeling;
·Informeren over wijzigingen van diensten.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De JBF zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

8. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
Er vindt geen geautomatiseerde individuele besluitvorming plaats.

9. Delen we de gegevens met andere partijen?
De JBF beschermt uw privacy en verstrekt geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De JBF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

10. Worden uw gegevens buiten de Europese Unie gebracht?
De JBF heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de Europees Economische Ruimte (EER) te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EER, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

11. Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft de JBF een strikt beleid als het hier om gaat. De JBF neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

12. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verder kunt u een beperking van de verwerking eisen, recht om de gegevens over te dragen naar een andere organisatie, bezwaar maken tegen een verwerking of u recht uitoefenen om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren.
Indien u gebruik wilt maken van dit recht, maakt u hiervoor een afspraak met de JBF. Dit kan via mail info@johnblankensteinfoundation.nl. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@johnblankensteinfoundation.nl.
Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de JBF omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid en reglement. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de JBF kunt u vinden in het register van verwerkingen
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.